Vattendagarna och Vattenorganisationernas riksmöte

Markering_053Registreringen har nu öppnat för anmälan till Vattendagarna och Vattenorganisationernas riksmöte som hålls i Umeå i höst.

Observera att ideella representanter kopplade till  vattenråd kan få kraftigt reducerat pris för konferensen. Dessa biljetter finns dock i begränsat antal, vilket gör att det kan komma att ske ett urval bland dem som kryssar för det alternativet (besked om det reducerade priset kommer att ges innan den 1 september. Får man inte det reducerade priset, kan man välja att inte delta, eller betala fullt pris).

Markering_054

 

Påminnelse: Rickleå-exkursion på fredag

Glöm inte att anmäla dig till exkursionen på fredag!

(Redan nu är många anmälda, med människor som representerar Robertsfors och Skellefteå kommuner, fiskevårdsområden och privata intressen, Älvräddarna, Storskogsbruket, Skellefteå kraft, Skogsstyrelsen, och åtminstone två avdelningar på Länsstyrelsen)

Debatten kring miljöanpassning av vattenkraft

Vetenskapsradion har nyligen — med fokus på  svenska vattendrag — belyst vattenkraftens påverkan på fiskbestånd, och exempel på miljöanpassning av vattenkraftverk:

Argumenten kring att de högre miljökraven försvårar elproduktionen mer än värdet av fiske och god vattenstatus, belystes dock inte just denna gång, men kanske kommer det radio även om det så småningom. Tills dess kan man t.ex. följa den polariserade debatt som bland annat förts av Birger Schlaug och Vattenfalls Claes Hedenström.

Reduktionsfiske testas den 14 maj i Mellanbygden

I övergödda sjöar kan bestånden av karpfiskar (främst brax och mört när det gäller Mellanbygden) bli så stora att de fosforrika sedimenten rörs upp i så stor omfattning att algblomningarna ökar. Att ”bara” stoppa införseln av fosfor hjälper därför oftast inte som enda åtgärd. En dyr metod mot detta dilemma är att spruta in aluminium i sedimenten så att fosfor övergår i icke-löslig form. Förutom det finns dock idag klara belägg för att  algblomningar också kan minskas genom att helt enkelt reducera bestånden av karpfiskar genom riktat fiske.

För den som är intresserad av denna typ av metod i praktiken inbjuder arbetsgruppen för Uttersjöträsket (norr om Lövånger) alla intresserade att delta vid deras första försök med reduktionsfiske:

Markering_925

Senaste tidens nyheter på hemsidan

Här kommer en sammanfattning av senaste nyheterna på vattenrådets hemsida:

Årets kanske bästa tillfälle för dialog och samverkan kring vatten i Mellanbygden! Flera olika synvinklar kommer att ta upp! Och inte minst kommer vi att få se många olika vattenmiljöer längs RICKLEÅN. Alla är varmt välkomna!

Om det blir ett större vattenavbrott kan jag få dricksvatten från grannens enskilda brunn med självtryck, så det är nog lugnt. Men hur är det för dig?

Sista anmälningsdag har flyttats fram till 7 maj!

När folk lokalt håller koll på förändringar i miljön kan problemen kanske lösas snabbare?

Radioserien ”Kluvet land” belyser Sveriges glesbygdspolitik kopplat till vattenkraften. Kan det möjligen vara så att Norge är bättre än Sverige på sådan glesbygdspolitik?

Dokumentation från ett konstruktivt vattenrådsmöte där nyttan av dialog och samverkan kring vatten verkligen uppenbarade sig.

Plast i havet är väl ett problem som andra länder än Sverige orsakar? Eller?

Kommer vattenpolitiken återigen att gynna södra Sverige?

Nu finns den officiella ”teasern” för årets kanske främsta nationella vattenkonferens, som hålls i Umeå den 25-27 oktober. Officiell inbjudan kommer innan sommaren — om allt går som planerat.

Rickleån – exkursion den 27 maj

Markering_644Välkomna att delta i en vattenexkursion längs Mellanbygdens största vattendrag, Rickleån, från mynningen till källorna!

I bilden ovan: en del av det som kommer att beskådas, nämligen Stora Bygdesträsket, Åselestupet, Rickleåns icke-rensade urforsar, samt Rickleåns regleringssystem (foto: Jan Åberg).

Exkursionen startar kl 8:00 den 27 maj, vid ”urforsen” Fäbodforsen i Rickleå by.

Fokus ligger på att visa exempel vattenmiljöer längs hela vattensystemet, och bidra till ökad samverkan mellan de olika vattenintressen som finns i avrinningsområdet:

 • 8:00 Smoltfällan i Fäbodforsen (Hans Lundqvist et.al., SLU)
 • 8:45 Bruksforsens nya turbin och Rickleåns regleringssystem (Skellefteå kraft)
 • 10:00 Kantzon vid planerad avverkning längs Trybäcken (Holmen skog), och diskussion kring vattenförbättrande åtgärder längs Trybäcken (Älvräddarna)
 • 10:45 Rickleån uppströms Robertsfors, exempel på förslag från Daniel Holmqvists inventering inför forsrestaurering (informations- och diskussionspunkt)
 • 11:30 Egen lunch-matsäck vid Rickelån
 • 12:30 Den igenväxande och sänkta Långsjön i Överklinten (informations- och diskussionspunkt)
 • 13:30 Torrfåran i vattenfallet Åselestupet, Älglund (diskussionspunkt) (inkl. förtäring av eget kaffe fika, etc)
 • 15:00 Risån/Göksjön/Bygdeträsket (informations- och diskussionspunkt)
 • 16:00 Tallträsket (Skellefteå kraft informerar + diskussionspunkt)
 • 16:30 avslut

Exkursionen är kostnadsfri (men med ett värde om minst 2000kr per person).
Föranmälan senast 24:e maj, till Jan Åberg: 072-205 92 68 eller jan.aaberg (snabel-a) gmail.com. I föranmälan ska namn, e-post och telefonnummer anges.

Samåkning sker i egna fordon, och kan i viss mån samordnas av Jan Åberg.

Egen matsäck medtages för fika och lunch i fält.
Möjlighet finns att äta middag i Bygdsiljum, efter exkursionens avslut.

ALLA INTRESSERADE ÄR VARMT VÄLKOMNA!

Markering_920

Karta över startplats. Underlagskarta: Lantmäteriet CC-BY

Behöver jag en reservvattentäkt i källaren?

(Svaret på den frågan ges i slutet av texten av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB).

Det talas en hel del om dricksvatten i media just nu. Exempelvis talas det om vattenbristen på Öland, och att regeringen vill inte gärna hjälpa till med det annat än i det förebyggande arbetet.

Förutom det mycket låga grundvattenståndet i sydöstra delen av landet, kan det ökade intresset för dricksvatten också härledas till en statlig dricksvattenutredning som alldeles nyligen publicerade sina slutliga förslag.

I denna dricksvattenutredning står bland följande:

 • att klimatrelaterade problem kopplat till dricksvattenförsörjningen redan är uppenbara i Sverige (trots att störningarna ännu får betraktas som små, jämfört med vad som kan förväntas vid 1,5-2 graders uppvärmning).
 • att vattenprovtagningar vid dricksvattenproduktion görs alltför sällan
 • att risken för att bli sjuk av kommunalt vatten är alltför stor
 • att risken för avbrott i systemkritiska vattentäkter är alltför stor
 • att VA-systemet är alltför sårbart i händelse av kommande kriser i samhället

Därtill står det i utredningen att kommunerna bör tvingas att skaffa robustare system för dricksvattenförsörjning (som enligt utredningen inte ska behöva bli så dyrt – ca 100 miljoner). Utredningen menar också att kommunerna måste börja underhålla sina VA-system (vilket görs tillräckligt idag). Den sistnämnda kostnaden anges dock inte i utredningen (kanske för att det är dyrt?)

En sammanfattning av utredningen finns att läsa här.

Markering_916

Klicka på ovanstående bild för att se en informationsfilm om risker och åtgärder för svensk vattenförsörjning.

 

Kopplingen till Mellanbygden?

Jo, den är uppenbar eftersom i stort sett allt som tas upp av utredningen också gäller här.

Men vad kan man göra åt det som privatperson? Ett första steg kan vara att lyssna på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som menar att hushållen åtminstone bör överväga att skaffa är en egen reservvattentäkt i källaren eller frysen (utifrån den rådande bedömningen av riskläget kring vattenförsörjningen).